ഐതിഹ്യമാല
( Aithihyamala )
(Kindle Edition)

6 products added to cart in last 30 minutes
MRP: ₹99.00 Checkout @ Amazon Last Updated: 17-Feb-2018 10:20:40 pm
✅ Lowest price available on Amazon

Related Categories

കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു ചേർത്ത് എട്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി 25 വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായി(1909 മുതൽ 1934 വരെ) കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി രചിച്ച ബൃഹദ്ഗ്രന്ഥമാണ് ഐതിഹ്യമാല. സാഹിത്യവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ചരിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഗവേഷകർക്കും ഒന്നു പോലെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഐതിഹ്യമാലയെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ അവതാരികയിൽ മലയാളത്തിലെ കഥാസരിത്‌സാഗരം എന്നാണ് അമ്പലപ്പുഴ രാമവർമ്മ വിശേഷിപ്പിച്ചത്‌.

Aithihyamala or Ithihyamala (Malayalam: ഐതിഹ്യമാല) (Garland of Legends) is a collection of century-old stories from Kerala that cover a vast spectrum of life, famous persons and events. It is a collection of legends numbering over a hundred, about magicians and yakshis, feudal rulers and conceited poets, kalari experts, practitioners of ayurveda and courtiers; elephants and their mahouts, tantric experts.

AuthorKottarathil Sankunni
BindingKindle Edition
FormatKindle eBook
LanguageMalayalam
Language TypePublished
Number Of Pages2061
Product GroupeBooks
Publication Date2017-11-30
Release Date2017-11-30
Sales Rank2956

Bestsellers in Classic Fiction

Trending Products at this Moment

General information about ഐതിഹ്യമാല ( Aithihyamala ) (Malayalam Edition)